Nowa klasyfikacja i oznakowanie CLP

Nowa klasyfikacja i oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP*

Nowe zasady klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) weszły w życie w styczniu 2009 roku na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008 r.

Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w w/w rozporządzeniu preparaty (mieszaniny) od 1 czerwca 2015 r. preparaty muszą być klasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z nowymi wytycznymi.

Zmiany dotyczą m.in.

  • zwrotów określających ryzyko (zwroty R) – zastąpionych przez zwroty określające zagrożenie (H)
  • zwrotów określających bezpieczne stosowanie (zwroty S) – zastąpionych przez zwroty określające środki ostrożności (P)

Klayfikacja-CLP

  • wskazań zagrożenia – zastąpionych hasłami ostrzegawczymi (niebezpieczeństwo lub uwaga)
  • symboli zagrożenia na pomarańczowym tle – zastąpionych piktogramami w kształcie rombu z czerwoną ramką

Informacje o zagrożeniach związanych ze stosowaniem preparatów chemicznych, w postaci piktogramów i ostrzeżeń, znajdują się na etykietach oraz w kartach charakterystyki produktów.

* Rozporządzenie CLP – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.